Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערכת דיווח חדשה למחלות בעלי חיים באירגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE)

באסיפה הכללית ה-72 של הוועדה הבינלאומית של אירגון בריאות בעלי חיים העולמי שנערכה ב- OIE שבפריס ב- 23-28 מאי 2004 הוכרז על מערכת דיווח חדשה למחלות בעלי חיים. באסיפה כללית זו היו נציגי ממשלה של 167 מדינות חברות ה-OIE. באסיפה נכחו כ-500 איש.

במסגרת עבודת האסיפה התקבלה החלטה לאמץ סטנדרטים בינלאומיים שיגנו על הביטחון הסניטרי של בעלי חיים יבשתיים, דגים, ומוצרים מן החי. הוצעו הגדרות למחלות חדשות של בעלי חיים ולזואונוזות וכן גישות אחרות לפו"ט, ספגת המוח, ומחלות דבורים. בעניין ספגת המוח (BSE) הוחלט לשנות את קטגוריות הסיכון לצרכנים במוצרי מזון מן החי. התקבלה החלטה שעקרונות מדיניות רווחת בעלי החיים יהוו חלק מהמנדט של ה-OIE. שני האירגונים OIE ו- FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) חתמו על שיתוף פעולה בינהם, כל אחד בתחומו, כאשר OIE ידאג למסחר ודיווח על מחלות ו- FAO למלחמה בהן ולתמיכה בארצות הנזקקות.

באסיפה הועלו הבעיות של מחלות זואונוטיות מתפרצות ומתעוררות מחדש, ושל זיהוי בעלי חיים ואיתור מוצאם.

הוועדה הבינלאומית הציעה לאסיפה הכללית לבטל את חלוקת המחלות לשתי הקטגוריות שהיו עד היום: רשימה A ורשימה B ולהחליפן ברשימה אחת בלבד. רשימת המחלות החדשה תותאם להסכם SPS (Sanitary Phytosanitary Agreement) ול- WTO ((World Trade Organization. בהסכמים אלה יש להגדיר מחלה כסיכון ספציפי ולתת לכל המחלות אותה חשיבות במסחר הבינלאומי.

על הוועדה היה להציע רשימת מחלות רשומות אחת המחייבת דיווח ותתקבל על דעת מרבית הארצות החברות באירגון. על הוועדה היה גם להציע הגדרה לדיווח דחוף של מחלה. הקו המנחה לרשימה המוצעת הוא פוטנציאל להתפשטות המחלות בעולם. מומלץ גם לקחת בחשבון מחלה היכולה להתפשט באוכלוסייה נקייה (naïve) ממחלה מסוימת, או בעלת סיכון זואונוטי. כל הגדרה חייבת לכלול מדדים שניתן לכמת.

מדינות יוכלו לדווח על מחלה באיזור מוגדר היטב, ובכך להשאיר את שארית המדינה נקיה.

הוועדה ממליצה שבנוסף לדיווח, כל מדינה תהייה חייבת לדווח גם על אופייה האפידמיולוגי של המחלה:

§       דיווח אירוע ראשון של מחלה שברשימה.

§       אירוע חוזר של מחלה.

§       אירוע ראשון של זן חדש של מחלה שברשימה.

§       עלייה בלתי צפויה של אירוע מחלה.

§       מחלה מתפרצת שיש לה השלכות על התחלואה והתמותה או סכנה זואונוטית מוחשית.

§       הוכחות חותכות כי מחלה שברשימה שינתה את אופייה האפידמיולוגי, שינוי ברגישות החיות, או הפתוגניות. וכן דיווח על זנים פתוגניים חדשים ובמיוחד על אלה להם השלכות זואונטיות.

הוועדה מציעה כי הדיווחים התקופתיים של המדינות יהיו מלווים במפות המציינות את מקומות האירוע. לדעת המומחים יש חשיבות מרובה, בעת ניתוח דיווח של מדינה, לשאלה באם מחלה נתגלתה במרכז המדינה, באיזור מבודד, או בגבול בין שתי מדינות.