Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
המרכז הארצי לרישום כלבים

המרכז הארצי לרישום כלבים הוקם מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 (להלן החוק) ונכלל בו מידע אודות הכלבים הרשומים ברשויות המקומיות השונות בישראל.

המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרשיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלולים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות.

המידע מעודכן בהתאם לפירוט הזמנים הנקוב בתקנות ויתכן פער זמנים של 14 יום מרגע ביצוע פעולה המחייבת דיווח (כגון שינוי כתובת או חידוש חיסון) ועד הזנת המידע למרכז הרישום.


לפניות בנושא כלבים שאבדו או נמצאו, ניתן לפנות אל
מרכז רישום הכלבים, בטלפון: 03-9681610
בין השעות: 9:00-13:00 או באמצעות דוא"ל: DogCenter@moag.gov.il
מאגר כלבים ארצי
רופאים מורשי חיסון למחלת הכלבת
הסרת מספר הטלפון מהמרכז הארצי לרישום כלבים
תלונות וערעורים
רשימת מסמכים לעיון
פרסומים
טפסים
מרכז ארצי לרישום כלבים
חדשות