Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
רישוי תעשיות מזון

היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים

  • בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
  • תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
  • חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
  • מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחום עיבוד בשר עוף, יענים, דגים, ביצים ומוצריהם, וחלב ומוצריו - ליצוא.


ליחידה לפיקוח על מוצרים מן החי

 
ביצי מאכל