Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
פיקוח על רווחת בעלי החיים
מטרות הממונה על פי חוק צער בעלי החיים לקדם את רווחתם של בעלי החיים, בהיותם בעלי צרכים גופניים, בריאותיים, התנהגותיים, מנטליים וחברתיים; לסיפוק צרכים אלה זקוקים בעלי החיים המוחזקים על ידי אדם לתנאים הולמים ולסביבה עשירה; הואיל וצרכיהם של בעלי החיים, כמו גם האפשרות לספקם, הם תלויי נסיבות, קובעות תקנות אלה תנאים מזעריים להחזקתם.

למידע מורחב בנושא צער בעלי חיים

פיקוח על רווחת בעלי החיים