Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
חוקים ופקודות
תאריך כותרת יחידה מפרסם
 07/06/2016 חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015 hok_hagana_briut_tzibur-2015.doc  
 29/06/2015 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994 לעיון בנוסח החוק המלא  
 29/06/2015 חוק רישוי עסקים, תשכח-1968 hok_rishuy_asakim-1968.doc  
 29/06/2015 פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), תשמה-1985 pkudat_mahalot_baaley_haim-1985.doc  
 02/06/2014 חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014 pikuah_baaley_haim_2014.doc  
 07/07/2013 חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993 חוק חומרים מסוכנים_1993  
 07/07/2013 פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981 pkudat_rokhim-1981.doc  
 14/03/2013 מינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינריים לפירוט רשימת המפקחים ומפקחי המקנה  
 27/02/2013 חוק כלי היריה, תש"ט-1949 hok_kley_iria-1949.doc  
 05/02/2013 חוק העונשין, תשלז-1977 hok_onshin-1977.doc  
 05/02/2013 חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991 hok_rofim_vet_1991.doc  
 05/02/2013 חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשסח-2008  
 05/02/2013 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 hok_hasdarat_pikuah_klavim_2015.doc  
 05/02/2013 חוק הפטנטים, תשכז-1967 חוק הפטנטים, תשכז-1967  
 05/09/2012 עדכון החוק להסדרת הפיקוח על כלבים - התשע"ב, 2012    
 17/10/2010 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס  
 17/02/2010 חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962 חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962  
 17/02/2010 חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994 hokbasar1994.doc  
 17/02/2010 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963 moatza_anaf_lul_1963.doc  
 17/02/2010 חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ח - חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ח 200  
 17/02/2010 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957 hokpikeahmizrahimvshirytim1957.doc  
 17/02/2010 חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997 hokrishytleymi1997.doc  
 17/02/2010 חוק להגנת חיית הבר, תשטו–1955 חוקלהגנתחייתהברתשטו1955.doc  
 17/02/2010 חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952 hokleashbahatezyrhaklai1952.doc  
 17/02/2010 חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, pikuah_yevu_baaley_haim_1957.doc  
 17/02/2010 חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994 hokzarbaaleihaimnisyim1994.doc  
 17/02/2010 פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940 pkudat_briut_am_40.doc  
 17/02/2010 פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983 pikydatbriutzibyrmazon1983.doc  
 17/02/2010 פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983 pikydataganatdvorim1983.doc  
 17/02/2010 פקודת הכלבת 1934 pikydatkalevet1934.doc  
 17/02/2010 פקודת העיריות [נוסח חדש] pkudat_iria.doc