Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
בריאות דגים
מנהל ד"ר נדב דוידוביץ - רופא וטרינר לדגים
טלפון 03-9681728
פקס 153-50-6241511
דואר אלקטרוני Nadavd@moag.gov.il
קו מפריד

ענף דגי המאכל מייצר כ-25,000 טון מדי שנה וכולל ייצור מיני דגים שונים. הגידול מתפרס על שלוחות ייעודיות (מונוקולטורה): דגי מים קרים (סלמונידים), דגי מים חמים (אמנונים, קרפיונים, בורי ועוד) או גידול בתנאי פוליקולטורה (מספר מינים יחדיו). לצד גידול דגים במים מתוקים קיים גידולים ימיים הכוללים ייצור דניס, לברק ומוסאר. סך הכל פעילים בענף זה כ-70 משקים.

תחום נוסף הצובר תאוצה בשנים האחרונות הינו גידול דגי הנוי, המיועד ברובו לייצוא. מספר החוות העוסקות בתחום עומד על כ-50, מהן שעוסקות בדגי נוי של מים קרים, ומהן המגדלות דגים טרופיים.

משום העובדה כי מחלות דגים הינן, ברובן המכריע, מחלות ספציפיות הקשורות לסוג הדג, לטמפרטורת גוף המים ולמערכות הגידול, עולה כי ענף המידגה הישראלי הינו הענף ההטרוגני ביותר מבין ענפי בעלי החיים בישראל מבחינת מגוון המחלות.

היות ודגים חוליתיים נכללים בפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה – 1985, כמו גם בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא של בעלי חיים), התשל"ד – 1974, בשנת 1996 החליט מנהל השו"ט דאז (פרופסור ארנון שמשוני) על הקמתה של המעבדה למחלות דגים במסגרת המכון הוטרינרי ע"ש קמרון. משימותיה הראשוניות של המעבדה כללו איתור וניטור של מחלות (קיימות ומתהוות) בעלות משמעות לאומית ויצירת מערך לאבחונן. בהמשך הוטלו על המעבדה תפקידים סטאטוטוריים הכוללים מעקב ודיווח אחר מחלות רשומות, הנפקת היתרי יבוא, ופעילויות הקשורות במניעת התפשטות מחלות דגים לצד פעילויות של אכיפה.

למדור מחלות דגים

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
בריאות דגים
חדשות
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור
19/06/2016
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
26/05/2016
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבור