Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
תכשירים וטרינריים
מנהל ד"ר ארז לוברני
טלפון 03-9681748
פקס 03-9681739
דואר אלקטרוני Erezl@moag.gov.il
קו מפריד

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נושאים באחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים גם בתחום הפיקוח על תרופות ותכשירים וטרינריים.

במסגרת החוקים והתקנות הנמצאים בתחום אחריות היחידה, פועלת היא במספר מישורים:

א. רישום תרכיבים.
ב. רישום תכשירים כימיים להדברה ולחיטוי.
ג. פיקוח בנושא תרופות, תרכיבים, תכשירים כימיים, מרפאות וטרינריות, משקי גידול בעלי חיים ומפעלים לייצור מזון לבעלי חיים.
ד. ייעוץ למשרד הבריאות בנושא תכשירים וטרינרים.
ה. תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות.
ו. טיפול בתלונות ויצירת כתובת לפניות הציבור בנושא תכשירים וטרינריים.
ז. הסדרה וקידום חקיקה בנושא תכשירים וטרינריים.
ח. קיום והפעלת פורום היגוי בנושא תכשירים וטרינריים.

לרשימת התכשירים הכימיים הרשומים (בתוקף מיום - 10.9.15) - הרשימה כוללת את כל סוגי התכשירים: הדברה וחיטוי / ניקוי.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ד"ר אירה שניר למידע נוסף - לחץ כאן
שם מירב גולדמן למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר עדי שרוסטר, מעריכת תיקי תרכיבים למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
תכשירים ותרופות