Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
פיקוח על מוצרים מהחי
מנהל ד"ר סרחיו דולב - רופא וטרינר ראשי
טלפון 03-9681681, 03-9688972
פקס 03-9681611
דואר אלקטרוני Sergiod@moag.gov.il
קו מפריד

היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים:

1. בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
2. תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
3. חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
4. מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחומים הבאים:
א. מפעלים לעיבוד בשר עוף ויענים ליצוא.
ב. מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא.
ג. מפעלים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא.
ד. מפעלים לעיבוד חלב ומוצריו ליצוא.

תרשים מבנה היחידה
רשימת מפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי
רשימת מתקנים מאושרים 
דפי נוהל פיקוח מוצרים מן החי

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם אביבה חליגוא, מזכירת מחלקה למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר רומי ברגמן ריוס, ע.ר.ו.ר. לעדכון והדרכה למידע נוסף - לחץ כאן
שם אינג``. דויד שטרית, מנהל מערכות בטיחות במזון (HACCP) למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר מיכל גנץ, ע.ר.ו.ר. לפיקוח על המדגה למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
פיקוח על מוצרים מהחי
חדשות