Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מנהל השירותים הווטרינריים

מנהל השירותים הווטרינריים ד"ר נדב גלאון
טלפון: 03-9681606, 03-9681612
פקס: 03-9681641
דוא"ל:

Cvo_vsah@moag.gov.il

משלוח דואר: ת.ד. 12 בית-דגן, מיקוד 50250


סגן מנהל השירותים הווטרינריים
ומנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון - ד"ר מישל בלאיש

סגן מנהל השירותים הווטרינריים
ומנהל שירותים וטרינריים בשדה - ד"ר רוני עוזריחוזרים מנהל שו"ט