Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
ועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמד

מטרות הוועדה

הוועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמד הוקמה על ידי מנהל השירותים הווטרינריים, ד"ר משה חיימוביץ, במטרה להנחות את הרופאים הווטרינרים העוסקים ברפואת חיות מחמד, לגבי אופן ההתנהלות המקצועית במרפאות. מטרת הנהלים היא להביא לידיעת הרופאים הווטרינרים את אופן הטיפול המצופה מהם מההיבט הרפואי-וטרינרי, מההיבט של ההתנהלות מול הלקוח (הבעלים) ומההיבט של הדאגה לשלומו ולרווחתו של בעל החיים.

הרכב הוועדה

יו"ר הוועדה - ד"ר אמיר בור

חבר הוועדה - ד"ר איל נחמיאס

חבר הוועדה - ד"ר שרון רגב

חבר הוועדה - ד"ר איל רנן

עקרונות

כתיבת הנהלים מתבססת על הידע הרפואי העדכני ועל הדרישות המקובלות כיום בעולם לגבי הצטיידות מרפאה ושיטות עבודה, על הגישה כי יש לספק ללקוח הסבר ברור לגבי המחלה ולשתף אותו במידע ובבחירת שלבי האבחון והטיפול, ועל ההבנות המקובלות לגבי זכותו של בעל החיים לטיפול מיטבי ולהקלה על סבל ומכאוב.

שיטת העבודה

במהלך עבודתה משתמשת הוועדה בכללי עבודה הנהוגים במדינות מפותחות, ומתייעצת עם 3 הגופים המרכזים את הפעילות הווטרינרית בארץ: בית הספר לרפואה וטרינרית של האוניברסיטה העברית, ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל, והסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל.

לאחר כתיבת ההצעה הראשונית, מופקדים הנהלים למשך חודש אחד באתר השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, לשם חשיפתם לציבור הרופאים הווטרינרים, לקבלת הערות והצעות לשינויים. ההערות נדונות כולן בוועדה ומוטמעות בנוסח הסופי, המפורסם באתר המשרד.

התעדכנות רציפה

כל פרק של נהלים שקיבל נוסח סופי מפורסם באתר, אך הוועדה קשובה לשינויים שוטפים הנדרשים מסיבות שונות כגון התפתחות הרפואה הווטרינרית, אירועי תחלואה מיוחדים המחייבים שינויים או התייחסות, ופניות של ועדות לרשלנות מקצועית וטרינרית שמצאו פגם או חסר בנהלים הקיימים. בנוסף, הוועדה עובדת באופן שוטף להוספת פרקים חדשים לנהלים הקיימים, על מנת שהקובץ יקיף בבוא הזמן את כל ההיבטים של עבודה וטרינרית במרפאות לחיות מחמד.קובץ נהלים מקצועיים לרופאים וטרינריים לטיפול בחיות מחמד - בתוקף מיום 1/1/2010קובץ נהלים מקצועיים לרופאים וטרינריים לטיפול בחיות מחמד - בתוקף מיום 1/1/2010
נהלים מקצועיים - קשר עם הלקוחנהלים מקצועיים - קשר עם הלקוח
נהלים מקצועיים - אשפוז בעל חייםנהלים מקצועיים - אשפוז
נהלים מקצועיים - הרדמת בעל חייםנהלים מקצועיים - הרדמת בעל חיים
נהלים מקצועיים - שמירת נתונים במרפאה וטרינריתנהלים מקצועיים - שמירת נתונים במרפאה ווטרינרית
נהלים מקצועיים - השתלמות מקצועיתנהלים מקצועיים - השתלמות מקצועית
נהלים מקצועיים - כירורגיהנהלים מקצועיים - כירורגיה חדש
ועדת רשלנות רפואית - רופאים וטרינריםועדת רשלנות רפואית - רופאים וטרינרים
רשלנות רפואית וטרינרית - דף מידעהגדרת רשלנות רפואית ברפואה וטרינרית