Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
ועדות השירותים הווטרינריים
ועדה לכתיבת נהלים מקצועיים ברפואת חיות מחמד
ועדת אתיקה לניסויים בבעלי חיים
ועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות במזון מן החי
ועדת כלבת
ועדה ללימודי המשך - טיוטת הצעה לתכנית לימודי המשך ברפואה וטרינריתטיוטת הצעה ללימודי המשך חובה
ועדות משנה המייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסיםועדות משנה מייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסים